Báo cáo quản trị công ty

Tiêu đề Ngày công bố Năm
Báo cáo tình hình quản trị Công ty Năm 2023 29/01/2024 2024
Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2023 28/07/2023 2023
Báo cáo tình hình quản trị Công ty Năm 2022 30/01/2023 2023
Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2022 28/07/2022 2022
Báo cáo tình hình quản trị Công ty Năm 2021 27/01/2022 2022
Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2021 29/07/2021 2021
QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2021 29/06/2021 2021
QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT 29/06/2021 2021
QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BKS 29/06/2021 2021
ĐIỀU LỆ CÔNG TY NĂM 2021 29/06/2021 2021
Báo cáo tình hình quản trị Công ty Năm 2020 29/01/2021 2021
ĐIỀU LỆ CÔNG TY NĂM 2020 30/07/2020 2020
Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2020 30/07/2020 2020
Báo cáo tình hình quản trị Công ty Năm 2019 30/01/2020 2020
Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2019 30/07/2019 2019
Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2018 29/01/2019 2019
Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng Năm 2018 30/07/2018 2018
ĐIỀU LỆ CÔNG TY - NĂM 2018 23/04/2018 2018
QUY CHẾ QUẢN TRỊ NỘI BỘ CÔNG TY NĂM 2018 23/04/2018 2018
Báo cáo tình hình quản trị công ty Năm 2017 30/01/2018 2018
Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu Năm 2017 26/07/2017 2017
Báo cáo tình hình quản trị công ty Năm 2016 25/01/2017 2017
Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu Năm 2016 30/07/2016 2016
Báo cáo tình hình quản trị công ty Năm 2015 30/01/2016 2016
Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu Năm 2015 30/07/2015 2015
Báo cáo tình hình quản trị công ty Năm 2013 30/01/2014 2014
Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu Năm 2016 30/07/2013 2013

Liên kết ngoài