Đại hội cổ đông

10/04/2024 | 78 Lượt xem

Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài (NCTS) công bố Nghị quyết của HĐAT về việc thông qua kế hoạch và nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

16/03/2024 | 235 Lượt xem

Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài (mã chứng khoán NCT) trân trọng công bố Nghị quyết HĐQT về việc gia hạn thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

28/07/2023 | 429 Lượt xem

Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài (mã chứng khoán NCT) trân trọng công bố Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp và Điều lệ công ty sửa đổi năm 2023.

28/06/2023 | 688 Lượt xem

Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài (mã chứng khoán NCT) trân trọng công bố Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

28/06/2023 | 544 Lượt xem

Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài (mã chứng khoán NCT) trân trọng công bố Nghị quyết HĐQT về việc chi trả cổ tức còn lại năm 2022.

23/06/2023 | 760 Lượt xem

Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài (mã chứng khoán NCT) trân trọng công bố Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 bổ sung.

09/06/2023 | 641 Lượt xem

Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài (mã chứng khoán NCT) trân trọng thông báo Đơn đề cử ứng viên tham gia bầu bổ sung TV.HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 của Cổ đông Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP.

08/06/2023 | 821 Lượt xem

Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài (mã chứng khoán NCT) trân trọng công bố Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

07/06/2023 | 565 Lượt xem

Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài (mã chứng khoán NCT) trân trọng công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và Thư mời họp.

07/06/2023 | 526 Lượt xem

Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài (mã chứng khoán NCT) trân trọng công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị về công tác nhân sự HĐQT và BKS.

Tìm thấy 52 kết quả
ĐầuPrev123456NextCuối

Liên kết ngoài